Księżycowy album ojca

wybór prac

Oprawione w ramki strony klasera z kolekcją znaczków pocztowych z wizerunkiem księżyca. Klaser został wykonany połowie lat 90-tych jako element scenografii do filmu “Pokój saren” Lecha Majewskiego. Zawierał ponad 400 znaczków, często zebranych w serie.
“Pracowałem głównie w komputerze, wtedy dopiero raczkując w tym medium, trochę skanowałem, trochę rysowałem, łączyłem próbki z różnych epok, typografia też jest tutaj ważną składową. Wszystkie były następnie wydrukowane i dla wzmocnienia kserowane w kolorze (co daje związek z Fulgurytami, nawet maszyna była dokładnie ta sama). Całą rodziną, przed podzieleniem arkuszy, dziurkowaliśmy igłami papier wokół nadruków, żeby dodać tak bardzo charakterystyczną dla znaczków pocztowych perforację i żeby wszystko wyglądało jak prawdziwe.”

+więcej

ilość: 21 sztuk – numerowane (numeracja od 1 – 23, brak nr. 6 i 22, jedna szt. bez numeracji)
technika: strony klasera ze znaczkami oprawione w ramki, za szkłem; znaczki – ksero kolorowe na papierze, ręcznie wykonana perforacja, ilość znaczków na stronach zróżnicowana, niektóre w seriach
wymiary w ramie: 32 x 23,5 (niektóre wymiary różnią się nieznacznie)unikat
data powstania: 1996

-mniej

Father's Moon Album

selected works

Framed stamp album pages with a collection of postage stamps with the image of the moon. The stamp album was made in the mid-90s as part of the scenography for the film “Deer Room” by Lech Majewski. It contained almost 400 stamps, often collected in series. “I worked mainly on the computer, being a total beginner in this medium back then, I scanned a little, drew a little, combined samples from different epochs, typography is also an important component here. All of them were then printed and photocopied in colour for amplification (which is related to Fulgurites, even the machine was exactly the same). My whole family punched the paper around the prints with needles, before dividing the sheets, to add a characteristic, postage stamp perforation and to make everything look like it was real.”

+more

quantity: 21 pieces – numbered (numbering from 1 – 23, no numbers 6 and 22, one piece without numbering)
technique: pages of the clerk with stamps framed, behind the glass; stamps – colored photocopier on paper, hand made perforation, number of stamps on pages varied, some in series
dimensions in the frame: 32 x 23.5 (some dimensions are slightly different)
unique
date of creation: 1996

-less