Szymon Szewczyk  „No Regerts” / Warsaw Gallery Weekend 2020

Czas trwania wystawy: 1.10.2020 – 10.10.2020
Miejsce wystawy: Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa
organizator: Galeria Szara
partnerzy: Biennale Warszawa, Urząd Miasta Katowice, Drukarnia Raster

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Katowicach

 

No Regerts
Środowisko człowieka jest wystawione na działanie różnych czynników – ekonomicznych, społecznych i fizycznych. Cykl tworzenia i rozkładu powtarza się, zostawiając po sobie ślady geometrycznych konstrukcji i reklamowych szkieletów.
Obiekty składające się na instalację reprezentują zmianę i niepewność, są pomnikami opierającymi się dyscyplinie postępu. Przedstawiają moment przejściowy, chwilę zawieszenia, tymczasowość. Odkrycia współczesnej archeologii, których znaczenie po czasie staje się zagadkowe jak znalezione na statku obcych instrukcje pokryte nawarstwionym przez lata pyłem. W szczątkach kształtów można dopatrywać się zarysów pojedynczych liter i dynamicznych form – kiedyś logotypów kojarzących się z energią, ruchem, przyjemnością, przyszłością.

 

///////////////////////////////////////////

 

Szymon Szewczyk
(ur. 1989 r.) Artysta audiowizualny, scenograf, projektant. Autor muzyki teatralnej i eksperymentalnego elektronicznego projektu DMKHV. Ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tworzy obrazy, obiekty, kolaże oraz instalacje. Interesują go relacje człowieka z jego materialnym i kulturowym otoczeniem oraz poszukiwanie nieoczywistych powiązań między z pozoru odległymi zjawiskami, teorie spiskowe, kreatywna prowizorka, tymczasowość, tanie materiały, DIY, nadmiar informacji, podejrzane naukowe teksty, głupie żarty, śmiertelna powaga, śmieci, imitacje, zakłócenia, błędy, zmyślone rytuały, oswojona egzotyka, wątpliwość w uporządkowaną wiedzę o świecie.

Wystawiał m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 2016, w BWA w Katowicach, CSW Kronika w Bytomiu, Galerii Szara Kamienica w Krakowie, Kasia Michalski Gallery w Warszawie, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie czy Rondzie Sztuki w Katowicach. Realizował scenografie m.in. w Teatrze im. J. Słowackiego i Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie i Teatrze Śląskim w Katowicach.

 

///////////////////////// EN /////////////////////////////

 

No Regerts

Human environment is exposed to the impact of numerous forces – economic, social, and physical. The recurring cycle of creation and destruction leaves behind traces of geometric structures and advertisement frames.

The objects forming this installation represent change and uncertainty, they are monuments which resist the discipline of progress. They show the moment of transition, the state of limbo and temporariness. They are discoveries of modern archaeology, whose meaning is lost in time, just like instructions found on an alien ship, covered with layers of dust after the years. The remnants of shapes reveal outlines of letters and dynamic forms – former logotypes, sparkling with energy, movements, pleasure, and future.

 

Szymon Szewczyk
(born in 1989) Audiovisual artist, stage designer, designer. Author of theatre music and experimental electronic project DMKHV. He graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice with a degree in painting. He creates paintings, objects, collages and installations. He is interested in the relations of humans with their material and cultural environment and the search for unobvious connections between seemingly distant phenomena, conspiracy theories, creative improvisation, temporariness, cheap materials, DIY, excess of information, suspicious scientific texts, stupid jokes, deadly seriousness, garbage, imitations, disturbances, errors, imaginary rituals, domesticated exoticism, doubt in an ordered knowledge of the world.
He exhibited at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, the Museum of Modern Art in Warsaw, as a part of the Warsaw under Construction exhibition in 2016, BWA in Katowice, Kronika Centre for Contemporary Art in Bytom, Szara Kamienica Gallery in Krakow, Kasia Michalski Gallery in Warsaw, the State Art Gallery in Sopot and the Rondo Sztuki in Katowice. He has created stage designs for the Słowacki Theatre and the National Old Theatre in Krakow, the Osterwa Theatre in Lublin and the Silesian Theatre in Katowice.