Ludzie jak bogowie
wystawa Programu Głównego TIFF Festival 2019 // Światy
Miejsce: OP ENHEIM, Wrocław
Artyści i Artystki: Przemek Branas, Maciej Cholewa, Angelika Markul, Justyna Mędrala, Mikołaj Szpaczyński
Kuratorka: Joanna Rzepka-Dziedzic
Data: 4–29.09

[for English scroll down]

Rośliny, zwierzęta, grzyby, przyroda nieożywiona, przedmioty, sztuczna inteligencja stanowią potężne, zorganizowane światy. Jedne pobłażliwie tolerują ludzkość, inne wpływają na nasze zachowania poprzez wyspecjalizowane środki do psychomanipulacji. Są też takie, które traktują nas jako irytującego szkodnika, którego Ziemia postanowiła właśnie z siebie kulturalnie strząsnąć.

Wystawa w przewrotny sposób ukazuje ludzkość jako nazbyt skupionego na sobie, a jednak w ogólnym kontekście nie wyróżniającego się użytkownika Ziemi, dzielącego przestrzeń z innymi potężnymi „graczami”. Dotyczy także nieumiejętności czy wręcz niemożliwości przyjęcia przez Homo Sapiens innego punktu widzenia niż jego własny.

Na całość wystawy składa się kilka „rozdziałów” zaznaczających obecność różnych światów równoległych, dla których obecność człowieka ma znaczenie marginalne lub nie ma go wcale. Czy to możliwe że wyraźnie dostrzegana z naszego punktu widzenia wyjątkowość ludzkiego gatunku, może być niezauważalna z jakiejś innej perspektywy? Czy to realne, że jesteśmy biologicznymi marionetkami jakiegoś rodzaju grzyba czy bakterii? Czy nasz wpływ na środowisko ma jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia mas geologicznych kształtujących planetę od miliardów lat? A jaką wartość stanowi nasze ciało dla energii niematerialnej, która go używa tylko przez krótką chwilę na swojej wiecznej drodze przez światy?

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
4.09, 19:00
Wieczór nieludzkich opowieści

7.09, 14:00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Ludzie jak bogowie

17.09., 18:00
Oprowadzanie po wystawie Ludzie jak bogowie

//
Men Like Gods
Main Programme of TIFF Festival // Worlds
OP ENHEIM, Wroclaw
artists: Przemek Branas, Maciej Cholewa, Angelika Markul, Justyna Mędrala, Mikołaj Szpaczyński
curator: Joanna Rzepka-Dziedzic

Plants, animals, fungi, inanimate nature, objects, artificial intelligence are powerful, organized worlds. Some tolerate mankind, others affect our behavior through specialized means of psychomanipulation. There are also those that treat us as an annoying pest, which the Earth has just decided to culturally shake off.

The exhibition in a contrary way shows humanity as too self-centered, but in the general context of an unprecedented user of the Earth, sharing space with other powerful “actors”. It also concerns the inability or even impossibility of Homo Sapiens adopting a different point of view than his own.

The whole exhibition consists of several “chapters” that mark the presence of different parallel worlds, for which human presence is of marginal significance or does not exist at all. Is it possible that the uniqueness of the human species, clearly perceived from our point of view, can be unnoticed from some other perspective? Is it real that we are biological puppets of some kind of fungus or bacteria? Does our environmental impact have any significance from the point of view of the geological masses shaping the planet for billions of years? And what is our body value for non-material energy that only uses it for a short while? on your eternal path through the worlds?

ACCOMPANYING EVENTS:
4.09, 7 p.m.
Evening of inhumane stories

7.09, 2 p.m.
Curator guided tour of the Man Like Gods exhibition

17.09., 6 p.m.
Guided tour of the Man Like Gods exhibition

// fot. Justyna Mędrala, A year along the abandoned road