MICHAŁ ŁUCZAK

(ur. 1983 r.) Fotograf, artysta wizualny, kurator. Pracuje głównie z fotografią i video. Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w czeskiej Opawie oraz iberystyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2010 roku jest częścią kolektywu Sputnik Photos. Współprowadzi roczny warsztat fotografii dokumentalnej Program Mentorski Sputnik Photos oraz wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W ostatnich latach skupia się na skomplikowanej i interesownej relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym i swym najbliższym otoczeniem. Nie szuka daleko, jego najnowsze prace koncentrują się na lokalnych problemach, które mogą być również postrzegane uniwersalnie: konsekwencje przemysłu węglowego czy gospodarcze traktowanie lasów.

+więcej

Jest autorem książek fotograficznych: Brutal (2012), Koło miejsca/Elementarz (wraz z Krzysztofem Siwczykiem, 2016), 11.41 (wraz z Filipem Springerem, 2016).

Jego prace wyróżniano w takich konkursach, jak Magnum Expression Award, Mio Photo Award oraz Fotograficzna Publikacja Roku. Stypendysta MKiDN oraz programu Młoda Polska. Ze Sputnik Photos wystawiał m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie; Galeria Sztuki Arsenał w Białymstoku; Günter Grass Gallery w Gdańsku; Mai Mano House w Budapeszcie; Fotodok w Utrechcie. Autor wystaw indywidualnych m.in. w Galeria RE – MOCAK w Krakowie; Czytelnia Sztuki – Muzeum w Gliwicach; Galeria Miejsce przy miejscu we Wrocławiu i Muzeum Śląskim.

-mniej

(born in 1983) Photographer, visual artist, curator. Works mainly with photography and video. Graduate of the Institute of Creative Photography at the University of Silesia in Opava in Czechia and hispanic studies at the University of Silesia in Katowice. Since 2010 he has been a part of the Sputnik Photos collective. He co-leads a year-long workshop on documentary photography called Mentor’s Programme Sputnik Photos and teaches at the Faculty of Art of the Pedagogical University in Krakow.

In recent years, he has focused on the complicated and mercenary relationship between humans, their immediate surroundings and the natural environment. He does not look very far away, his latest works focus on local problems, which can also be seen universally: the consequences of the coal industry or the economic treatment of forests..

+more

He is the author of photographic books: Brutal (2012), Around the Place/Elementary (with Krzysztof Siwczyk, 2016), 11.41 (with Filip Springer, 2016).

His works were awarded in such competitions as Magnum Expression Award, Mio Photo Award and Photographic Publication of the Year. Scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage and the Young Poland programme. As a part of Sputnik Photos he exhibited at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw; Arsenal Art Gallery in Białystok; Günter Grass Gallery in Gdańsk; Mai Mano House in Budapest; Fotodok in Utrecht. Author of solo exhibitions in the RE – MOCAK Gallery in Cracow; Art Reading Room – Museum in Gliwice; Miejsce przy miejscu Gallery in Wrocław and the Silesian Museum.

-less