MACIEJ CHOLEWA

(ur. 1991 r.) Tworzy instalacje, obiekty, video. Ukończył studia magisterskie na ASP w Katowicach. Bazuje na autorskich tekstach literackich. Skupia się na tematach związanych ze społecznością lokalną, peryferiami oraz interpretacją tekstów kultury. Stosuje świadomą konfabulację i przetworzenie zasłyszanych historii oraz kontekstów.
Mieszka w małym mieście, które traktuje jako laboratorium oraz ważne źródło odniesień i inspiracji.

->+więcej


Finalista konkursów: Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart, Talenty Trójki, Przypływ. Młoda polska sztuka, Konkurs Fundacji Grey House.
Jego prace były prezentowane m.in w: CSW Kronika, MOCAK, TRAFOstacja sztuki w Szczecinie, Galerii Piktogram, Galerii Bielskiej BWA, Galerii Widna, Galerii Potencja, Galerii BWA Katowice, Galerii Labirynt, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, Galerii Szara Kamienica, Galerii Szara, Galerii JEDNA/DRUGA, Galerii Sztuki Wozownia.
W 2018 nagrodzony stypendium małych miast (Stypendium Powiatu Tarnogórskiego).

-mniej

(born in 1991) Creates installations, objects, video. Graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice. His work is based on his own literary texts. He focuses on topics related to the local community, peripheries and interpretation of cultural texts. He uses conscious confabulation and processing of stories and contexts he has heard.
He lives in a small town, which he treats as a laboratory and an important source of references and inspiration.

+more


Finalist of competitions: Vordemberge-Gildewart Foundation Award, Talenty Trójki, Tide. Young Polish Art, Szara Kamienica Foundation Competition.
His works have been presented, among others, in: Kronika Centre for Contemporary Art, MOCAK in Krakow, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, Piktogram Gallery, BWA Bielsko Biała, Widna Gallery, Potencja Gallery, BWA Katowice, Labirynt Gallery, Jan Tarasin Art Gallery, Szara Kamienica Gallery, Szara Gallery, Jedna/DRUGA Gallery, Wozownia Gallery.
In 2018 he was awarded a small towns scholarship (Tarnogórski County Scholarship).

-less